Инструкции за безопасностОбща информация

Зарядни устройства/токови адаптери за лаптоп
 • Продуктът да се използва само както е описано в ръководството.
 • Устройството е предназначено за употреба в дома и офиса, освен ако не е посочено друго.
 • Когато свържете устройството към електрическата мрежа, уверете се, че не е повредено или изложено на (високо) налягане.
 • Електрическият контакт трябва да бъде близо до оборудването за лесен достъп.
 • Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
 • Не упражнявайте външна сила върху кабелите.
 • Не изключвайте устройството, като дърпате кабела за зареждане.
 • Не поставяйте устройството в близост до отоплителни уреди.
 • Не позволявайте устройството да влезе в контакт с вода или други течности.
 • Ако има странен звук, дим или мирис, незабавно прекъснете връзката на устройството с електрическия контакт.
 • Не поставяйте остри предмети в близост до вентилационния отвор на продукта.
 • Не използвайте повредени кабели (риск от токов удар).
 • •Продуктът да се пази далеч от деца.
 • За почистване: Избършете продукта със сухо парче мек плат.
 • Поддържайте щепсела и контакта чисти.
 • Не изключвайте устройството от електрическия контакт с мокри ръце.
 • Изключете устройството, когато няма да го използвате дълго време.
 • За USB-C зарядни устройства. Не свързвайте USB-C кабела на зарядното устройство към друго USB-C зарядно устройство.
 • Уверете се, че устройството се изхвърля по правилния начин след употреба. Следвайте наредбите на Вашата държава относно изхвърлянето на електронни стоки.

UPS

 • Заредете батерията за най-малко 24 часа преди първоначална употреба на UPS.
 • След като батерията се разреди или не е използвана над три месеца, тя трябва да се зареди незабавно за най-малко 12 часа, като се гарантира, че е заредена докрай, за да се избегне излишна повреда на батерията.
 • UPS е предназначен само за компютри и не трябва да се свързва към индуктивно или капацитивно натоварване, като електромотори, лампи, лазерни принтери и др.
 • UPS не е подходящ в комбинация с медицински устройства, като животоподдържащи системи, защото може да повреди медицинското устройство. Потребителят носи цялата отговорност, ако настоява UPS да се използва за животоподдържащи системи.
 • Нормално е температурата по повърхността на UPS да достигне до 50°C, когато устройството работи.
 • Когато променливият ток прекъсне и е натиснат бутонът ON (ВКЛ.) на предния панел, UPS ще извежда напрежение; ако е натиснат бутонът OFF (ИЗКЛ.) на предния панел, UPS няма да извежда напрежение.
 • Забранява се отварянето на корпуса поради риск от токов удар. В случай на проблем, да се борави само под ръководството и съветите на професионалист.
 • UPS не трябва да има контакт с течности поради риск от късо съединение, токов удар или опасност от пожар.
 • Когато UPS не работи нормално, прекъснете захранването незабавно и се обърнете към професионалисти или към търговеца за помощ.
 • Строго се забранява поставянето и използването на UPS в следните среди:
  • Поставяне в среда със запалим газ, корозивен газ или много прах.
  • Поставяне при много висока или много ниска температура (над 42°C или под 0°C) или при висока влажност (над 90%).
  • Поставяне на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителен елемент.
  • Поставяне на място със силни вибрации
  • На открито.
 • Използвайте прахов пожарогасител в случай на пожар; забранява се използването на пожарогасител с течност поради риска от токов удар.
 • Поставете UPS в близост до електрически контакт. По този начин лесно може да го изключите от контакта и да прекъснете захранването при спешен случай.
 • Внимание! От съображения за безопасност UPS трябва да се заземи.

Продукти, работещи с батерийно захранване

 • Батериите не трябва да се отварят, нагряват или да са в контакт с огън.
 • Да не се смесват стари и нови батерии или батерии от различни видове.
 • Ако батерията протече, не докосвайте нито нея, нито течността.
 • Следвайте местните разпоредби за изхвърляне на батериите.

Устройства само с външно захранване

 • Да се използва само захранващия адаптер, предоставен с Вашето устройство.
 • Да се използва само променлив ток от стенен електрически контакт.
 • Проверете дали стенният контакт подава същото захранване, като това посочено върху захранващия блок, както по отношение на електрическото напрежение [V], така и по отношение на честотата [Hz].
 • Преди употреба, проверете дали токовият адаптер, свързаният кабел и стенният контакт не са повредени по някакъв начин.
 • В случай на светкавици, изключете устройството от електрическата мрежа.
 • Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта, ако няма да използвате устройството дълго време.

Безжични устройства

 • Ограничената безжична производителност може да се дължи на:
  • Метални предмети в близост до или между приемателя и предавателя.
  • Изтощени батерии.
  • Други безжични устройства в близост.
  • Безжичният диапазон е ограничен, когато сигналът трябва да преминава през бетонни стени и подове.
 • Няма гаранция, че в определени ситуации няма да възникне електромагнитна интерференция.
 • Внимавайте при използване на безжични устройства, ако имате пейсмейкър или зависите от животоспасяващо чувствително електронно оборудване, като устройство, което предава радиосигнали.

Аудиоустройства (високоговорители, слушалки и слушалки за поставяне в ушите)

 • За да избегнете увреждане на слуха, не използвайте прекалено голяма сила на звука.
 • Не слушайте през слушалки продължително време. Правете 15-минутни почивки на всеки час, за да защитите слуха си.

Работно място и входни устройства

 • Избягвайте работа в едно и също положение продължително време.
 • Редовно сменяйте работа в седнало и изправено положение.
 • Уверете се, че има добър баланс между работа и почивка.
 • Уверете се, че мишката и клавиатурата са правилно поставени, така че китките, лактите и раменете Ви да са подложени на минимален стрес.
 • Използвайте стойка за монитор за добра поза.
 • Вместо мишка може да използвате клавишни комбинации, които работят по-бързи и по-удобно.
 • Не дръжте пръста, с който щракате, над бутоните на мишката. Оставете го да почива върху бутона на мишката, това ще го облекчи.

Етикети/символи на ЕС върху нашите опаковки и продукти, какво означават те?
Loading
Loading