Bezpečnostní pokyny


Obecné

Nabíječky/napájecí adaptéry na notebooky
 • Tento produkt používejte pouze podle pokynů v uživatelské příručce.
 • Není-li uvedeno jinak, zařízení je určeno pro domácí a kancelářské použití.
 • Když připojujete zařízení k síti, ujistěte se, že nebude poškozeno nebo vystaveno (vysokému) tlaku.
 • Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a snadno přístupná.
 • V žádném případě se nepokoušejte opravit zařízení vlastními silami.
 • Nevystavujte kabely vnější síle.
 • Neodpojujte zařízení taháním za napájecí kabel.
 • Neumisťujte zařízení do blízkosti topných těles.
 • Zabraňte kontaktu zařízení s vodou nebo jinými kapalinami.
 • Pokud ze zařízení vystupuje neobvyklý zvuk, kouř nebo zápach, okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky.
 • Do větracího otvoru produktu nezasunujte žádné ostré předměty.
 • Nepoužívejte poškozené kabely (nebezpečí úrazu elektrickým proudem).
 • Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
 • Pokyny pro čištění: Produkt otřete suchým měkkým hadříkem.
 • Udržujte zástrčku a zásuvku čisté.
 • Neodpojujte zařízení z elektrické zásuvky mokrýma rukama.
 • Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky.
 • Pro USB-C nabíječky. Nepřipojujte kabel USB-C nabíječky k jiné USB-C nabíječce.
 • Po skončení životnosti zajistěte řádnou likvidaci zařízení. Postupujte podle předpisů pro likvidaci elektronického zboží, které platí ve vaší zemi.

UPS

 • Před prvním použitím záložního zdroje UPS nechte baterii nabíjet alespoň 24 hodin.
 • Když je baterie vybitá nebo pokud nebyla používána déle než tři měsíce, je třeba ji ihned nechat nabít po dobu nejméně 12 hodin. Tím bude zajištěno plné nabití baterie a zabrání se jejímu zbytečnému poškození.
 • Záložní zdroj UPS je speciálně navržen pouze pro počítače a nesmí být připojen k žádné indukční nebo kapacitní zátěži, jako jsou elektromotory, lampy denního osvětlení, laserové tiskárny atd.
 • Záložní zdroj UPS není vhodný v kombinaci se zdravotnickými přístroji, jako jsou systémy pro zajištění životních funkcí. Může způsobit poškození zdravotnického přístroje. Pokud uživatel trvá na použití záložního zdroje UPS v kombinaci se systémy pro zajištění životních funkcí, nese uživatel výhradní odpovědnost.
 • Teplota povrchu záložního zdroje UPS v provozu běžně dosahuje až 50 °C.
 • Když po výpadku střídavého proudu stisknete tlačítko „ON“ na předním panelu, na výstupu záložního zdroje UPS bude napětí. Stisknutím tlačítka „OFF“ na předním panelu bude výstup napětí ze záložního zdroje UPS přerušen.
 • Je zakázáno otevírat plášť – hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud dojde k problému, postupujte pouze podle pokynů a doporučení odborníka.
 • Zabraňte kontaktu záložního zdroje UPS s tekutinami – hrozí nebezpečí zkratu, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 • Pokud záložní zdroj UPS nefunguje normálně, ihned vypněte napájení a požádejte o pomoc odborníka nebo prodejce.
 • Je přísně zakázáno umísťovat a provozovat záložní zdroj UPS v následujících prostředích:
  • V prostředí s hořlavými plyny, korozivním plynem nebo velkým množstvím prachu.
  • V prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou (nad 42°C nebo pod 0°C) nebo vysokou vlhkostí (nad 90 %).
  • Na místech s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti topení.
  • Na místě vystaveném silným vibracím.
  • Venku.
 • V případě požáru použijte práškový hasicí přístroj; je zakázáno používat kapalný hasicí přístroj – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Záložní zdroj UPS umístěte do blízkosti síťové elektrické zásuvky, aby bylo možné zástrčku rychle odpojit od zásuvky v případě nouze.
 • Upozornění! Záložní zdroj UPS z bezpečnostních důvodů uzemněte.

Spotřebiče napájené z baterie

 • Je zakázáno baterii otevírat, přehřívat ani vystavovat ohni.
 • Nekombinujte nové a staré baterie ani různé typy baterií.
 • Pokud z baterií unikne tekutina, nedotýkejte se baterií ani tekutiny.
 • Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Zařízení s externím napájecím adaptérem

 • Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením.
 • Používejte pouze střídavé napájení ze standardní zásuvky.
 • Zkontrolujte, zda síťová zásuvka zajišťuje typ napájení, který je uveden na napájecí jednotce, a to jak elektrické napětí [V], tak frekvence [Hz].
 • Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí adaptér, připojený kabel a elektrická zásuvka.
 • Při výskytu blesků odpojte zařízení od elektrické sítě.
 • Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel.

Bezdrátová zařízení

 • Možné příčiny omezeného bezdrátového výkonu: 
  • Kovové předměty v blízkosti nebo mezi přijímačem a vysílačem.
  • Vybité baterie.
  • Další bezdrátová zařízení v okolí.
  • Dosah bezdrátové sítě je omezen, když signál musí procházet betonovými zdmi a podlahami.
 • Neexistuje však záruka, že k elektromagnetickému rušení v konkrétní situaci nedojde.
 • Pokud používáte kardiostimulátor nebo jste závislí na jiných citlivých elektronických zařízeních, která zajišťují životní funkce, buďte při používání bezdrátových zařízení opatrní, protože zařízení vysílá rádiové signály.

Zvuková zařízení (reproduktory, sluchátka na uši, sluchátka do uší)

 • Nenastavujte příliš vysokou hlasitost, aby nedošlo k poškození sluchu.
 • Nepoužívejte sluchátka k poslechu příliš dlouho. Každou hodinu si udělejte 15 minutovou přestávku, abyste si chránili sluch.

Pracovní prostor a vstupní zařízení

 • Vyvarujte se dlouhodobé práce ve stejné poloze.
 • Pravidelně střídejte sezení a stání.
 • Zajistěte správnou rovnováhu mezi prací a odpočinkem.
 • Ujistěte se, že je vaše myš a klávesnice umístěny správně tak, aby zápěstí, lokty a ramena byla pod minimálním napětím.
 • Pro správné držení těla používejte stojan na monitor.
 • Místo myši můžete používat klávesové zkratky, které fungují rychleji a pohodlněji.
 • Nenechávejte prst, kterým klikáte, volně zdvižený nad tlačítky myši. Nechte jej lehce spočívat na tlačítku myši pro snížení napětí.

Co znamenají značky/symboly EU na našich obalech a výrobcích?
Loading
Loading