Instrukcje bezpieczeństwa


Ogólne

Ładowarki do laptopów / adaptery zasilania
 • Używaj produktu tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi.
 • Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego, o ile nie podano inaczej.
 • Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że nie zostanie ono uszkodzone lub poddane (wysokiemu) ciśnieniu.
 • Gniazdo sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
 • Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
 • Nie przykładaj zewnętrznej siły do przewodów.
 • Nie odłączać urządzenia ciągnąc za kabel zasilający.
 • Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu elementów grzejnych.
 • Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
 • W przypadku pojawienia się dziwnego dźwięku, dymu lub zapachu należy natychmiast wyjąć urządzenie z gniazdka.
 • Nie wkładaj żadnych ostrych przedmiotów do otworu wentylacyjnego produktu.
 • Nie używaj żadnych uszkodzonych kabli (ryzyko porażenia prądem).
 • Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Aby wyczyścić: Przetrzyj produkt suchą, miękką szmatką.
 • Utrzymuj w czystości wtyczkę zasilania i gniazdko.
 • Nie odłączaj urządzenia od gniazdka mokrymi rękami.
 • Odłączaj urządzenie, gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
 • Dla Ładowarki USB-C. Nie podłączaj kabla USB-C ładowarki do innej ładowarki USB-C.
 • Upewnij się, że po użyciu urządzenie jest utylizowane w odpowiedni sposób. Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji towarów elektronicznych obowiązujących w danym kraju.


UPS

 • Prosimy o ładowanie baterii przez co najmniej 24 godziny przed pierwszym użyciem UPS.
 • Po rozładowaniu baterii lub nieużywaniu jej przez ponad trzy miesiące, należy ją natychmiast naładować przez co najmniej 12 godzin, co zapewni jej pełne naładowanie i pozwoli uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń baterii.
 • UPS jest specjalnie zaprojektowany tylko dla komputerów i nie powinien być podłączony do żadnego indukcyjnego lub pojemnościowego lo¬adu, jak elektromotory, lampy światła dziennego, drukarki laserowe itp.
 • UPS nie jest odpowiedni w połączeniu z urządzeniami medycznymi, takimi jak systemy podtrzymywania życia, może to spowodować uszkodzenie urządzenia medycznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, gdy nalega na użycie UPS do systemów podtrzymywania życia.
 • Normalnym jest, że temperatura powierzchni UPS osiąga do 50℃ podczas pracy.
 • W przypadku awarii prądu przemiennego i naciśnięcia przycisku "ON" na panelu przednim, UPS będzie wytwarzał napięcie; jeśli przycisk "OFF" na panelu przednim zostanie naciśnięty, UPS nie będzie wytwarzał napięcia.
 • Zabrania się otwierania obudowy ze względu na ryzyko porażenia prądem. W przypadku wystąpienia problemu należy postępować wyłącznie zgodnie z instrukcją i radą eksperta.
 • Nie wolno doprowadzać do kontaktu UPS z płynami, ponieważ grozi to zwarciem, porażeniem elektronicznym lub pożarem.
 • Jeśli UPS nie działa normalnie, należy natychmiast odciąć zasilanie i zwrócić się o pomoc do ekspertów lub sprzedawcy.
 • Kategorycznie zabrania się umieszczania i obsługi UPS w następującym środowisku:
  • Miejsce z łatwopalnym gazem, gazem żrącym lub dużą ilością pyłu
  • Miejsce o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskiej temperaturze (powyżej 42℃ lub poniżej
  • 0℃) lub wysoką wilgotnością (powyżej 90%)
  • Miejsce z bezpośrednim światłem słonecznym lub w pobliżu grzejnika
  • Miejsce z silnymi wibracjami
  • Na zewnątrz
 • W przypadku pożaru proszę użyć suchej gaśnicy proszkowej; nie wolno używać gaśnicy płynnej ze względu na ryzyko porażenia prądem.
 • Proszę umieścić UPS w pobliżu gniazda sieciowego, w ten sposób można wygodnie odłączyć gniazdo i odciąć zasilanie w przypadku awarii.
 • Uwaga!!! Dla bezpieczeństwa proszę uziemić UPS.

Produkty zasilane bateriami

 • Baterii nie wolno otwierać, przegrzewać ani wchodzić w kontakt z ogniem.
 • Nie należy mieszać nowych i starych baterii lub różnych typów baterii.
 • Jeśli baterie wyciekają, nie należy dotykać baterii i płynów.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji baterii

Urządzenia z zewnętrznym zasilaczem

 • Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
 • Należy używać wyłącznie zasilania prądem zmiennym ze standardowego gniazda ściennego.
 • Sprawdzić, czy gniazdo ścienne dostarcza taki sam typ zasilania, jak podany na zasilaczu, zarówno napięcie elektryczne [V], jak i częstotliwość [Hz].
 • Przed użyciem sprawdź, czy zasilacz, podłączony kabel i gniazdo ścienne nie są w żaden sposób uszkodzone.
 • W przypadku wyładowań atmosferycznych należy odłączyć urządzenie od sieci.
 • Odłącz przewód zasilający, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas.


Urządzenia bezprzewodowe

 • Ograniczona wydajność sieci bezprzewodowej może być spowodowana przez:
  • Metalowe obiekty w pobliżu lub pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem
  • Puste baterie
  • Inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu
  • Zasięg sieci bezprzewodowej jest ograniczony, gdy sygnał musi przejść przez betonowe ściany i podłogi.-
 • Nie ma gwarancji, że zakłócenia elektromagnetyczne nie wystąpią w określonej sytuacji
 • Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń bezprzewodowych, jeśli masz rozrusznik serca lub jesteś uzależniony od innego wrażliwego sprzętu elektronicznego ratującego życie, ponieważ urządzenie transmituje sygnały radiowe.


Urządzenia audio (głośniki, zestawy słuchawkowe, wtyczki douszne)

 • Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać zbyt dużej głośności.
 • Nie należy słuchać przez słuchawki przez dłuższy czas. Co godzinę rób 15-minutową przerwę, aby chronić swój słuch.

Miejsce pracy i urządzenia wejściowe

 • Unikaj pracy w tej samej pozycji przez dłuższy czas.
 • Regularnie przeplataj pracę siedzącą i stojącą.
 • Zapewnij dobrą równowagę między pracą a odpoczynkiem.
 • Upewnij się, że mysz i klawiatura są prawidłowo umieszczone, tak aby nadgarstki, łokcie i ramiona były minimalnie obciążone.
 • Używaj podstawki pod monitor, aby uzyskać dobrą postawę.
 • Zamiast myszy możesz używać klawiszy skrótu, co działa szybciej i wygodniej.
 • Nie pozwól, aby palec klikający unosił się nad przyciskami myszy, niech spoczywa delikatnie na przycisku myszy, to odciąży Twój palec.


Zgodność | Etykiety/symbole UE na naszych opakowaniach i produktach, co oznaczają?Loading
Loading